Statut

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku

Rozdział 1. Podstawa działalności, nazwa, teren działania Biblioteki.

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku, zwana dalej Biblioteką, jest biblioteką publiczną i działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r, poz. 406),
  • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642), zwanej dalej ustawą,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z zm.),
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z póź. zm.),
  • ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2010 r. Nr 80, poz. 526 z póź. zm),
  • niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Siedzibą Biblioteki jest Nisko, a terenem działania Gmina i Miasto Nisko.

  1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina i Miasto Nisko zwane dalej Gminą.
  2. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Opublikował(a): SDS

Ostatnia zmiana: