MY
Jesteśmy dla CIEBIE

Kim Jesteśmy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi jest jednostką organizacyjną Gminy Kozienice realizującą zadania z zakresu  pomocy społecznej w trybie dziennego pobytu.
ŚDS obejmuje swoim działaniem teren Gminy Kozienice, a w uzasadnionych przypadkach, na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządów terytorialnych, także teren innych gmin.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) i osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi (typ D).
Dom jest przeznaczony dla osób, które ze względu na przewlekłą chorobę lub niepełnosprawność mają poważne trudności w życiu codziennym, lecz nie wymagają leczenia szpitalnego, wymagają natomiast opieki oraz pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym w celu jak największego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

1649666217927

Nasze zadania

logo (1)

Do głównych zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi należy udzielanie wsparcia społecznego osobom, które przejawiają poważne trudności w czynnościach życia codziennego, zwłaszcza w kształtowaniu stosunków z otoczeniem.

  Podstawy Prawne

Środowiskowy Dom Samopomocy W Nowej Wsi powstał na podstawie Uchwały Nr XLIV/518/2022 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi i nadania statutu. Sposób funkcjonowania ŚDS określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r., w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2020 r., poz. 249) .