KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi, Nowa Wieś 81, 26-900 Nowa Wieś; adres e-mail: sds@kozienice.pl; reprezentowany przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi;

2. ŚDS w Nowej Wsi wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Pan Artur Kacprzak można się z nim skontaktować poprzez e-mail: artur.kacprzak@kozienice.pl lub korespondencyjnie: Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi, Nowa Wieś 81, 26-900 Kozienice w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych;

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy;

8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uwzględnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosowanych upoważnień;

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacji udziela inspektor ochrony danych osobowych administratora.